ตำรา พร หมชาติ หญิงนับซ้าย ชายนับขวา

ตำรา พร หมชาติ หญิงนับซ้าย ชายนับขวา

เรื่องของการเสริม สิริมงคล ในชีวิตนั้น ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความเชื่อส่วนบุคคล วันนี้เราจึงได้นำเคล็ดดี ๆ จาก ตํารา พรหมชาติ มาให้ได้ดูกัน

ไม่ว่าคุณจะเป็น ชาย หรือหญิงก็ตาม ถ้าอย ากทราบว่าในระยะปีนี้ โช คชะตาจะ ต กที่ใด จะดีหรือว่าไ ม่ดีอย่างไร แนะนำว่าให้ท่านถือ หลัก ทำ นาย ตามห้วงระยะปีที่ ตกนั้ น

ถ้าหากเป็นชาย เริ่มต้นนับอายุ จากเจดีย์ โดยเจดีย์นับเป็นปีที่1 และให้นับเวียนไปทางขวามือ หรือทวนเข็มนาฬิกา จนครบอายุในปัจจุบันเลย

ถ้าหากเกิ ດเป็นหญิง เริ่มนับตั้งแต่เจดีย์ โดยเจดีย์นับเป็นปีที่1 นับเวียนไปทางซ้าย หรือนับตามเข็มนาฬิกา จนครบรอบอายุถึงในปัจจุบัน

1. เ จ ดีย์ ชีวิตของท่านในปีนี้ ท่านจะใช้ชีวิตได้อย่าง ร่วมเย็นเป็นสุข ชีวิตจะมีแต่ ความสุข สบายใจ ทำอะไรก็จะเริ่มประสบความสำเร็จ มีบุญมีกุศลในศ า ส น า ประสงค์สิ่งใด จะเป็นไปตามหวังทุกประก า ร

2. ฉั ต ร เงิน ชะต าของท่านในปีนั้น ท่านจะมีสุข จะมีโช ค เงินทองมากมาย จะมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์ค้ำจุน ถ้าทำราชการ หรือค้ า ข า ย ก็จะมีความเจริญก้าวหน้า ยิ่งขึ้น

3. ค น ค อ ชะตาของท่านในปีนั้น ท่านจะได้รับ ความเ ดื อดร้ อน จะได้รับความร้อนใจต่าง ซึ่งจะมีผู้ทำให้แก่ท่าน และจะได้รับความทุ กข์ย ากลำบาก ทำให้ท่านต้องเ สียทรัพย์สิน เงินทองอยู่เ ส ม อ

4. เ รื อ นหลวง ชะตาของท่านในปีนั้น ท่านจะได้รับแต่ความ สุขสบาย มีความเจริญก้าวหน้า ในกิจการทุกอย่าง ท่านจะมีโช คลาภ ได้เงินทอง จะมีผู้อุปถัมภ์อย่างดียิ่ง พวกศั ต รูที่คิดร้ า ยจะแพ้ภั ยตัวเอง

5. ป ร า สาททอง ชะตาของท่านในปีนั้น ถ้าเป็นโสดจะได้พบคู่ ชะตาชีวิตของท่านจะได้พบแต่ ความสุข เจริญก้าวหน้า กิจการที่ทำจะได้ผลประโยชน์แก่ท่านเป็นที่พึงใจ จะสมความปรารถนา ทุกประการ จะได้สัตว์ 4เท้า 2เท้า ถ้าค้าขายจะร่ำຣวຢสาธุบุญ

6. ร า หู ชะตาของท่านในปีนั้น ท่านจะได้รับ ความร้อนอกร้อนใจ จะเป็นถ้อยความผู้อื่นที่ทำให้ท่านได้รับความร้อนใจ อยู่เสมอ ทำให้ท่านต้องเ สียทรัพย์สินเงินทอง จะเกิດเป็นปากเ สียง กับเพื่อนบ้าน จะพบกับความวุ่ นว ายอย่างไม่รู้จบ และจะเกิດเจ็ บป่ ว ยขึ้นแก่ท่าน

7. ฉั ต รทอง ชะตาของท่านในปีนั้น ท่านจะได้ประสบโช ค มั่งมีด้วยทรัพย์สินเงินทอง พร้อมด้วยลาภยศมิตรสหาย จะมีผู้ใหญ่คอยให้ความอุปถัมภ์เป็นอย่างดี ชะตาชีวิตของท่านในปีนี้ จะมีแต่ความสุข ความเจริญ สบาย ใ จ

8. เ ท ว ด าขี่เต่า ชะตาของท่านในปีนั้น ท่านจะมีความสุขพอประมาณ การเงินการทองพอมีใช้มีจ่าย จะทำอะไรจงคิดให้รอบคอบเ สียก่อน มิฉะนั้นจะเกิດผลผิ ดพลาดขึ้นได้ และจะทำให้เดื อดร้อน ใ จ

9. แ ม่ ม ด ชะตาของท่านในปีนั้น ท่านจะได้พบผู้เฒ่าเจ้านาย ที่มีความค้ำชูให้ท่านได้พบกับ ความสุขความเจริญ คำพูดของท่านจะเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจแก่คนทั้งหลาย จะไปแห่งใดมีแต่คนรักใคร่ จะมีผู้นำโช คมา ให้แต่ไม่มากนัก ท่านจะต้องเหนื่อยกาย และใจบ้าง

10. น า ค ราช โช คชะตาของท่านในปีนี้จัดว่าไม่ดี ระ วังจะเกิດภัยอั น ต รายใด มีโอกาสเกิດการเจ็ บไ ข้ได้ป่ว ย ให้ระมัดระวั งของมีค ม และการเดินทาง มีโอกาสเจอคนปองร้ า ย ใส่ร้ าย พย าย ามเอาเปรียบอยู่ตลอดเวลา แนะนำว่าให้ภาวนา รั กษ าศีล อย่าได้ เ บี ย ด เบียนซึ่งกันและกัน แล้วชีวิตจะหนักกลาย เป็นเบาลง

11. ค น ต้องขื่อคา ชะตาของท่านในปีนั้น จัดว่าชะตาต กอยู่ในฐานะมิสู้ดี จงมีความระ วังในญาติพี่น้อง จะนำความเดื อดร้อนใจมาให้ คนรักมักจะเอาใจออกห่าง ให้ระวั งอั นต ร าย เร่งจำศีลภาวนา จงทำบุญกุศล สะเดาะเคราะห์ อย่าเดินทางไกล จะได้รับโท ษทัณฑ์อาญา

พ่ อหมอ ชะตาของท่านในปีนั้น จะพบผู้ใหญ่อุปถัมภ์ค้ำชูแก่ท่าน ให้ยศศักดิ์ ท่านจะมีความสุข เจริญก้าวหน้า จะมีโช ค มาสู่ท่าน เป็นที่พึงใจยิ่ง โพยภั ยมิได้มีมาพ้องพานเลย

ขอบคุณ postsara

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ