นายกฯ ไอเดียบรรเจิด สั่งหามาตรการ ดึงเงินประกันสังคม ปล่อยกู้

นายกฯ ไอเดียบรรเจิด สั่งหามาตรการ ดึงเงินประกันสังคม ปล่อยกู้

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้ทำหนังสือด่วนที่ นร 0505/ว 459 แจ้งถึงข้อสั่งการของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว กลาโหม ให้ส่วนราชการรับทราบว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม) เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน

นายกรัฐมนตรี ได้มีข้อสั่งการหลัก ๆ 3 ประเด็น โดยข้อที่น่าสนใจนั้นคือ สั่งให้กระทรวงแรงงาน (สำนักประกันสังคม) เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ให้พิจารณาความเป็นไปได้ ในการกำหนดแนวทางและมาตรการในการบริหารจัดการเงินกองทุนประกันสังคมให้เกิดประโยชน์ และตอบสนองแก่ความต้องการของผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้น เช่น การกู้ยืมเพื่อการลงทุน หรือการกู้ยืมเพื่อรายจ่ายจำเป็นอื่น ๆ

พร้อมลงชื่อ นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ขอบคุณ khaosod

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ