สภาเศรษฐกิจโลก ชี้ ประเทศไทย เสี่ยงเกิดฟองสบู่แตก

สภาเศรษฐกิจโลก ชี้ ประเทศไทย เสี่ยงเกิดฟองสบู่แตก

วันที่ 15 พฤศจิกายน 62 นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค) เปิดเผยว่า สนค. ได้ศึกษารายงานเรื่อง ความเสี่ยงระดับภูมิภาคในการประกอบธุรกิจ (Regional Risk of Doing Business 2019) ที่จัดทำโดยสภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum) ซึ่งได้นำเสนอข้อมูลการจัดอันดับความเสี่ยงในการทำธุรกิจของภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก พบว่า เศรษฐกิจโลกยังมีความเปราะบางประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจลดลงเหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด 225เปอร์เซ็น ของจีดีพีโลก สะท้อนความอ่อนแอของภาคการเงินส่งผลเกี่ยวเนื่องต่อ ความเสี่ยงในด้านการจ้างงาน การจัดสวัสดิการของภาครัฐแก่ประชาชน และราคาพลังงาน

นอกจากนั้นสภาเศรษฐกิจโลก ได้จัดอันดับความเสี่ยงในการทำธุรกิจทั่วโลกปีนี้ 10 อันดับแรก คือ 1 วิกฤตทางการเงิน 2 การโจม ตีทางไซเบอร์ 3 ภาวะการว่างงาน 4 วิกฤตราคาพลังงาน 5 ความล้มเหลวของรัฐบาล 6 ความวุ่นวายทางสังคม 7 การโจรกรรมข้อมูล 8 ความขัดแย้งระหว่างรัฐ 9 การขาดโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ 10 เศรษฐกิจฟองสบู่

โดยความเสี่ยงในการทำธุรกิจสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกนั้น แบ่งเป็น 4 ด้าน คือ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเทคโนโลยี ด้านภูมิรัฐศาสตร์ และด้านเศรษฐกิจ โดยสรุป 10 อันดับความเสี่ยงในการทำธุรกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก ได้แก่ 1 ภัยธรรมชาติ 2 การโจม ตีทางไซเบอร์ 3 ความขัดแย้งระหว่างรัฐ 4 วิกฤตการณ์ทางการเงิน 5.เหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศที่รุนแรง 6 เศรษฐกิจฟองสบู่ 7 การโจรกรรมข้อมูล 8 วิกฤตราคาพลังงาน 9 ภาวการณ์ว่างงาน 10 ความล้มเหลวของรัฐบาล

ส่วนความเสี่ยงในการทำธุรกิจในประเทศไทย 5 อันดับแรก ได้แก่ 1 เศรษฐกิจฟองสบู่ 2 ความล้มเหลวของรัฐบาล 3 การโจม ตีทางไซเบอร์ 4 ภัยพิบัติทางธรรมชาติและโดยมนุษย์ และ 5 ความไม่มั่นคงทางสังคม

ขอบคุณที่มา tnnthailand

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ