บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กฟน ช่วยค่าไฟฟ้า

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กฟน ช่วยค่าไฟฟ้า

นางสาว ผาสุก สัมปุณณะโชติ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA เผยถึงกรณีที่รัฐบาลขยายเวลาช่วยเหลือ และบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่ออีก 1 ปี ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 62 ถึง กันยายน 63 จึงเปิดลงทะเบียนสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในกรณีมียอดค่าไฟฟ้าไม่เกิน 230 บาท ต่อครัวเรือนต่อเดือน สามารถลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางเว็บไซต์ MEA

ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร กล่าวว่า การเปิดลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในพื้นที่กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ จะต้องเป็นผู้ที่ยังไม่เคยผ่านการลงทะเบียนมาก่อน โดยจะต้องเตรียมหลักฐาน ทั้งบัตรประจำตัวประชาชนที่ระบุในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และรหัสเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า โดยมีเงื่อนไขดังนี้

1 เป็นผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

2 ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ กับ MEA เพียงครั้งเดียว (ลงทะเบียน 1 ผู้รับสิทธิ ต่อ 1 รหัสเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า)

3 มียอดค่าไฟฟ้าไม่เกิน 230 บาท ต่อครัวเรือนต่อเดือน โดยไม่ได้ใช้สิทธิจากมาตรการค่าไฟฟ้าฟรีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่มีรายได้น้อย (50 หน่วย) คือ กรณีใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือนติดต่อกัน เป็นเวลา 3 เดือน ให้ใช้สิทธิค่าไฟฟ้าฟรีตามมาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบัน แต่หากใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือน ให้ใช้สิทธิตามมาตรการนี้ในวงเงิน 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน หากใช้เกินวงเงินที่กำหนด ผู้ถือบัตรฯ จะเป็นผู้รับภาระค่าไฟฟ้าทั้งหมด

4 ยอดค่าไฟฟ้าที่ได้รับสิทธิ ต้องเป็นยอดจากการใช้ไฟฟ้าในระหว่างเดือน ตุลาคม 62 ถึง กันยายน 63

5 ต้องชำระยอดค่าไฟฟ้ากับ MEA ก่อน จากนั้นกรมบัญชีกลางจึงจะโอนเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคืนในภายหลังตามจำนวนยอดชำระจริง

สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด หลังจากการชำระค่าไฟฟ้าตามปกติผ่านช่องทางต่างๆ แล้ว กฟน. จะรวบรวมข้อมูลเพื่อส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ และจะดำเนินการโอนเงินคืนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทั้งนี้ หากในเดือนใดมีการใช้ไฟฟ้าเกินยอดชำระค่าไฟฟ้า 230 บาท จะไม่สามารถรับสิทธิดังกล่าวในเดือนนั้นได้

ทั้งนี้ ผู้เคยลงทะเบียนรับสิทธิเดิม ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ ท่านจะได้รับสิทธิต่อเนื่องอีก 1 ปี ตามเงื่อนไขข้างต้น ส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ที่ Call Center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร 0 2109 2345 หรือ Call Center กรมบัญชีกลาง โทร 0 2270 6400

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ