ตั น ต ร ะ กู ล

ตั น ต ร ะ กู ล

เ รี ย ก ว่ า ตั้ ง แ ต่ ป ร ะ ก า ศ โ ส ด คุ ณ แ ม่ ลู ก ห นึ่ ง สุ ด ส ต ร อ ง แ พ ท  ณ ป ภ า ตั น ต ร ะ กู ล ก็ ถู ก จั บ ต า  ม อ ง เ รื่ อ  ง ค ว า ม รั ก ม า ก ขึ้ น  เ พ ร า ะ ล่ า สุ ด ถู  ก โ ย ง เ ป็ น ด า ร า ส า ว เ พิ่ ง เ ลิ ก แ ฟ น แ ต่ มู ฟ อ อ น ไ ว  ไ ป กิ๊ ก นั ก ร้ อ ง ห ว ย ไ ป อ อ ก ที่ นั ก ร้ อ ง ห นุ่ ม เ อ ว เ ด้ ง  ปอ  อร ร ณ พ  ห รื อ ป อ เ อ เ อ ฟ ที่ทำ ง า น เ ป็ น พิ ธี ก ร ด้ ว ย กั น ห ล า ย ค น เ ล ย แ อ บ ลุ้ น กั บ ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ข  อ ง ทั้ ง คู่

ล่ า สุ ด ส า ว แ พ ท เ ช็ ก อิ น เ ที่ ย ว ท ะ เ ล พั ท ย า  นุ่ ง บิ กิ นี อ ว ด หุ่ น แ ซ่ บ ม า ก พ ร้ อ ม แ ค ป ชั่ น สุ ด ปั ง เ อ า ใ ห้ สุ ด แ ล้ ว ห ยุ ด ที่ มื้ อ เ ที่ ย ง #สุดๆไปเลยพี่ และ มีคนอยากมา ก็ต้องจัด #ไม่ต้องสืบว่าใคร #รักนะ ง า น นี้ ท ะ เ ล เ ดื อ ด เ ล ย ที เ ดี ย ว หุ่ น แ ม่ แ ซ่ บ ม า ก เ ซ็ ก ซี่ สุ ด ๆ ไม่เหมือนคนมีลูกเลย เป๊ะมาก

ข อ ง แ บ บ นี้ ยิ่ ง ห้ า ม มั น ก็ อ ย า ก รู้ แ ฟ น ๆ  เ ล ย เ ข้ า ไ ป ค อ ม เ ม น ต์ ใ น ไ อ จี ข อ ง นั ก แ ส ด ง ส า ว เ พี ย บ  อ า ทิ ค น นั้ น แ น่ ๆ   เ ล ย คุ ณ แ ม่ แ พ ท ส ว ย ง ด ง า ม  แ ซ่ บ ปั ง ที่ สุ ด ,  ลู ก แ ห ล ะ ไ ม่ ต้ อ ง สื บ

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ