เซบาสเตียน ลี

เซบาสเตียน ลี

อ อ ก ม า เ ปิ ด ใ จ ใ น ร า ย ก  าร 3 แ ซ่ บ  ให้ แ ฟ น ๆ ไ ด้ ช ม กั น ถึ ง เ รื่อ ง  ร า ว ต่ า งๆ  ใ น ชี วิ ต สำ ห รั บ น า ง  ร้ า ย ห น้ า ส ว ย   ดิ ว  -อริ ส ร า  ท อ ง บ ริ สุ ท ธิ์ ซึ่ ง  ห นึ่ ง ใ น นั้ น ก็ คื อ ก า ร พู ด ถึ ง แ ฟ น ห นุ่ ม เ ซ บ า ส เ ตี  ยน  ลี

โ ด ย ท า ง ด้ า น โ พ ลี พ ลั ส   ได้ นำ ค ลิ ป วิ ดี โ อ บ า ง ช่ ว ง บ า ง ต อ น ก า ร พู ด คุ ย ใ น ร า ย ก า ร มั น ตั ด ต่ อ ล ง อิ น ส ต า แ ก ร ม   @polyplus_jad_hai  ซึ่ ง เ ป็ น ช่ ว ง ที่ พิ ธี ก ร อ ย่ า ง ห นุ่ ม  ก ร ร ชั ย ไ ด้ ตั้ ง คำ ถ า ม  ว่า "เ ข า ทำ ง า น อ ะ ไ ร?" จ า ก นั้ น  ดิ ว อ ริ ส รา ก็ ไ ด้ ต อ บ ว่ า "เ ข า ทำ ง า น เ กี่ ย ว กั บ อ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย์ ค่ ะ เ ข า ไ ม่ ไ ด้ ร ว ย ม า ก ห ร อ ก (เสียงสูง)"

ซึ่ ง พ อ ค ลิ ป ดั ง ก ล่ า ว ไ ด้ ถู ก เ ผ ย แ พ ร่ ก็ ไ ด้ มี ช า ว เ น็ ต เ ข้ า ม า ค อ ม เ ม น ต์ ไ ว้  ว่า  "ทุ ก ค น ก็ ยั ง อ ย า ก รู้ ว่ า ผู้ ช า ย ทำ ง า น อ ะ ไร  มั น ก ลิ่ น เ น่ า ค่ อ ย ๆ อ อ ก " โ ดย  ดิ ว   อ ริ ส รา  ก็ ไ ม่ ไ ด้ ป ล่ อ ย ใ ห้ ค า ใ จ น า น  รี บ เ ข้ า ม า ต อ บ ก ลั บ ทั น ที ว่ า  " ไ ม่ เ น่ า เ ล ย ค่ ะ เ ช็  ก ไ ด้ ห ม ด ค่ ะ ข า ว ม า ก ค ลี น ม า ก แ ล ะ ไ ม่ ใ ช่ ค า สิ โ น น ะ คะ"

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ