กนิษฐรินทร์ พัชรภักดีโชติ

กนิษฐรินทร์ พัชรภักดีโชติ

"กุ้ ง พ ล อ ย ก นิ ษ ฐ ริ น ท ร์" แ ซ่ บ ไ ม่ ไ ห ว โ พ ส ต์ รู ป ข า ย ข อ ง แ ต่ ค น ไ ม่ ไ ด้ โ ฟ กั ส ที่ ข อ ง เ ล ย แ ต่ ล ะ ลุ ค ไ ฟ ลุ ก พ รึ่ บ ไ ป ห ม ด

ก ลั บ ม า ส ด ใ ส มี ชี วิ ต ชี ว า แ ล ะ แ ซ่ บ นั ว จั ด เ ต็ ม สำ ห รั บ  กุ้ ง พ ล อ ย ก นิ ษ ฐ ริ น ท ร์ ห รื อ ชื่ อ เ ดิ ม ติ๊ ก -ก นิ ษ ฐ ริ น ท ร์  พัช ร ภั ก ดี โ ช ติ อ ดี ต ภ ร ร ย า ข อ ง  ห นุ่ ม ศ ร ร า ม อ ย่ า ง ล่ า สุ ด เ จ้ า ตั ว ไ ด้ โ พ ส ต์ ภ า พ ที่ ทำ เ อ า แ ฟ น ๆ ต้ อ ง ก ด ไ ล ก์ ใ ห้ รั ว ๆ   แ ม้ จ ะ ตั้ ง ใ จ โ พ ส ต์ ข า ย วิ ก ผ ม แ ต่ ค น ไ ม่ ไ ด้ โ ฟ กั ส ที่ วิ ก ผ ม เ ล ย

โ ด ย ส า ว  กุ้ ง พ ล อ ย ไ ด้ ป ล่ อ ย เ ซ็ ท ภ า พ ที่ เ จ้ า ตั ว ถ่ า ย กั บ วิ ก ผ ม ท ร ง แ ล ะ สี ต่ า ง ๆ  แ ต่ สิ่ ง ที่ ทำ เ อ า ค น โ ฟ กั ส ห นั ก ม า ก นั่ น คื อ ค ว า ม แ ซ่ บ ข อ ง ส า ว กุ้ ง พ ล อ ย ใ น ชุ ด ว่ า ย น้ำ อ ว ด ค ว า ม เ ซ็ ก ซี่ แ ต่ ล ะ ชุ ด แต่ ล ะ รู ป ร้ อ น ฉ่ า แ ฟ น ๆ  แ ห่ เ ข้ า ม า ก ด ไ ล ก์  แ ล ะ ค อ ม เ ม น ต์ กั น รั ว ๆ  เ ช่ น  ปั ง ทุ ก ลุ ค จ้ า , หุ่ น ดี เผ็ ด ม า ก แ ม่ น้ อ ง วี จิ ,  ส ว ย เ ป๊ ะ  ปั ง   ม า ก ๆ ๆ ค่ ะ 

ต้ อ ง มี ค น เ สี ย ด า ย แล้ ว ล ะ ง า น นี้ , ส ว ย ม า ก ฮ ะ ทั้ ง ผ ม แ ล ะ น า ง แ บ บ  แล ะ อี ก ม า ก ม า ย แ ซ่ บ ไ ม่ แ ผ่ ว จ ริ ง ๆ

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ