จิ๊บ ปกฉัตร โชว์แซ่บ คอลเล็กชั่นนี้ฮอตเว่อร์

จิ๊บ ปกฉัตร โชว์แซ่บ คอลเล็กชั่นนี้ฮอตเว่อร์

เ ป็ น อี ก ห นึ่ ง ค น ที่ ชื่ น ช อ บ ท ะ เ ล สุ ดๆ สำ ห รั บ ด า ร า ส า ว จิ๊ บ ป ก ฉั ต ร ที่ ว่ า ง เ มื่ อ ไ ร เ ป็ น ต้ อ ง ไ ป เ ที่ ย ว พั ก ผ่ อ น ที่ ท ะ เ ล ซึ่ ง แ ต่ ล ะ ท ริ ป ก็ ไ ม่ ทำ ใ ห้ ผิ ด ห วั ง เ ล ย จ ริ ง ๆ เ ช่ น เ ดี ย ว กั บ ต อ น นี้ ที่ ส า ว จิ๊ บ ลั้ ล ล า อ ยู่ ที่ จ.ภู เ ก็ ต แ ล ะจ.พั ง ง า ตั้ ง แ ต่ ก่ อ น ปี ใ ห ม่ เ มื่ อ มี แ ฟ น ค ลั บ ไ ป แ ซ ว ว่ า สี ผิ ว เ ริ่ ม เ ป็ น ช า ว เ ล แ ล้ ว เ จ้ า ตั ว ก็ ย อ ม รั บ ว่ า อ ยู่ เ ที่ ย ว ท ะ เ ล ล า ก ย า ว ก ว่ า 2 สั ป ด า ห์ แ ล้ ว แ ถ ม มี ภ า พ ชุ ด ว่ า ย น้ำ อ อ ก ม า ต่ อ เ นื่ อ ง

โ ด ย ล่ า สุ ด จิ๊ บ ป ก ฉั ต ร แ จ ก ค ว า ม ส ด ใ ส ด้ ว ย ชุ ด บิ กิ นี่ สี ฟ้ า ช่ ว ง ล่ า ง เ ว้ า สู ง ป รี๊ ด โ พ ส ท่ า ถ่ า ย รัว ๆ ป ล่ อ ย ด า เ ม จ เ ซ็ ก ซี่ พ ร้ อ ม โ ช ว์ ค ว า ม ห รู ห ร า ใ ห ญ่ โ ต ข อ ง ใ น ห้ อ ง น้ำ ที่ ไ ป พั ก เ ห็ น แ ล้ ว ฟิ น สุ ด ๆ

น อ ก จ า ก นี้ ยั ง มี ชุ ด บิ กิ นี่ สี ดำ ตั ว จิ๋ ว ที่ ถ่ า ย เ ก็ บ ไ ว้ ทั้ ง มุ ม ใ ก ล้ แ ล ะ มุ ม ไ ก ล เ ผ ย ใ ห้ เ ห็ น หุ่ น เ ผ็ ด ซี้ ด ทุ ก สั ด ส่ ว น แ ค่ นั่ ง ดื่ ม น้ำ เ ป ล่ า ก็ ฮ อ ต เ ว่ อ ร์ พ ลั ง ค ว า ม แ ซ่ บ เ ห ลื อ ล้ น จ ริ ง ๆ แ ต่ ล ะ รู ป ใ บ ห น้ า มี แ ต่ ร อ ย ยิ้ ม ดู ก็ รู้ ว่ า ดื่ ม ด่ำ บ ร ร ย า ก า ศ แ บ บ นี้ แ ฮ ป ปี้ ม า ก ง า น นี้ ทั้ ง เ พื่ อ น ๆ ใ น ว ง ก า ร แ ล ะ แ ฟ น ค ลั บ ค อ ม เ ม น ต์ ก ร ะ ห น่ำ กด อี โ ม จิ ไ ฟ ลุ ก กั น เ พี ย บ

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ viralsfeedpro.com

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ