เผยโฉมหน้า ทายาททั้ง 3 บัวชมพู ฟอร์ด

เผยโฉมหน้า ทายาททั้ง 3 บัวชมพู ฟอร์ด

ยั ง ค ง เ ป็ น ก ร ะ แ ส ที่ มี ค น พู ด ถึ ง ห ลั ง จ า ก ที่ ห่ า ง ห า ย จ า ก ว ง ก า ร บิ น เ ทิ ง ไ ป น า น เ กื อ บ 1 0 ปี  เ ล ย ที เ ดี ย ว สำ ห รั บ   บัว ช ม พู ฟ อ ร์ ด นั ก ร้ อ ง ช า ว ไ ท ย-อั ง ก ฤ ษ ชื่ อ ดั ง จ า ก ยุ ค 90 ที่ ข อ ห่ า ง ว ง ก า ร ไ ป ทำ ห น้ า ที่ แ ม่ เ ต็ ม เ ว ล า เ พ ร า ะ ห ลั ง จ า ก แ ต่ ง ง า น กั บ ช้ า ง ส ม ป ร ะ ส ง ค์ ส ห วั ฒ น์ ก็ ไ ด้ ใ ห้ กำ เ นิ ด ท า ย า ท เ ป็ น ลู ก ช า ย ถึ ง 3 คน อ ย่ า ง น้ อ ง แ ม ต ต์   ด . ช. ส ม โ ช ติ ส ห วั ฒ น์ พี่ ช า ย ค น  โต  แล ะ น้ อ ง ช า ย ฝ า แ ฝ ด  น้ อ ง ม า ร์ ก ซ์  ด.ช.สม เ ด ช ส ห วั ฒ น์ แ ล ะ น้ อ ง เ ห ม า   ด.ช.สมพล สหวัฒน์

โ ด ย ก่ อ น ห น้ า นี้ บั ว ช ม พู ฟ อ ร์ ด เ ผ ย ว่ า ยั ง คิ ด จ ะ มี ท า ย า ท อี ก ค น เ พ ร า ะ อ ย า ก ไ ด้ ลู ก ส า ว เ ป็ น ค น ที่ 4 อี ก ทั้ ง บั ว ช ม พู ฟ อ ร์ ด เ ผ ย ว่ า สำ ห รั บ น้ อ ง แ ม ต ต์ ช อ บ เ ข้ า สั ง ค ม คุ ย เ ก่ ง มี เ พื่ อ น ง่ า ย เ ฟ ร น ด์ ลี่ เ ว ล า ไ ป เ ที่ ย ว ไ ห น ก็ จ ะ เ ข้  ากั บ ค น เ ก่ ง  เป็ น ห นุ่ ม เ จ้ า เ ส น่ ห์ ยิ้ ม ห ว า น ช่ า ง พู ด ช่ า ง คุ ย น้ อ ง ม า ร์ ก ซ์  จะ เ ป็ น ค น ที่ คิ ด ม า ก  คิ ด เ ย อะ ร่ า ง ก า ย แ ข็ ง แ ร ง ทำ อ ะ ไ ร ไ ด้ เ ร็ ว ทำ อ ะ ไ ร แ ม น ๆ แ ข็ ง แ ร ง ม า ก กั บ ผู้ ใ ห ญ่ จ ะ ไ ม่ ค่ อ ย เ ข้ า ห า จ ะ เ ป็ น ค น ช่ า ง ป ล อ บ ด้ ว ย  ช อ บ เ ป็ น ผู้ ช่ ว ย ห ม่ า มี้ จ ะ ค อ ย ห้ า ม น้ อ ง เ ห ม า เ ช่ น น้ อ ง เ ห ม า อ ย า ก กิ น ข น ม น้ อ ง ม า ร์ ก ซ์ จ ะ บ อ ก ว่ า ยั ง กิ น ไ ม่ ไ ด้   เ ข า จ ะ มี เ ห ตุ ผ ล  ขอ  ง เ ข า น ะ ม า ถึ ง น้ อ ง เ ห ม า  เ ข า จ ะ เ ป็ น ค น มี ค ว า ม คิ ด ใ น แ ง่ ดี มี ส เ น่ ห์  มีทั ก ษ ะ ท า ง ด้ า น ก า ร ร้ อ ง เ พ ล ง ช อ บ ง า น เ อ น เ ต อ ร์ เ ท น  ช อ บ เ สี ย ง เ พ ล ง  ช อ บ เ ต้ น  ช อ บ ใ ห้ ห ม่ า มี้ ร้ อ ง เ พ ล ง ใ ห้ ฟั ง  สา ม า รถ ฮั ม เ พ ล ง ต า ม ห ม่ า มี้ ไ ด้ แ ล ะ ก็ ยั ง ช อ บ ไ อ ที ช อ บ อ ะ ไ ร ที่ มี ห น้ า จ อ ค น นี้ จ ะ อ้ อ น เ ก่ ง ม า ก

แ ต่ ทั้ ง ส า ม ค น คื อ ด้ ว ย ค ว า ม ที่ เ ข า เ ป็ น ผู้ ช า ย ห ม ด ก็ จ ะ ดี ต ร ง ที่ เ ร า มี วิ ธี ก า ร เ ลี้ ย ง เ ห มื อ น ๆ  กั น แ บ บ เ ดี ย ว กั น   ส บ า ย ดี ค่ ะ ส่ ว น เ รื่ อ ง ก า ร เ รี ย น อ น า ค ต ข อ ง น้ อ ง ๆ เ ริ่ ม แ ร ก ก็ เ รี ย น ที่ เ มื อ ง ไ ท ย ก่ อ น เ ลื อ ก โ ร ง เ รี ย น ใ ก ล้ บ้ า น พ อ โ ต ขึ้ น ก็ มี ว า ง แ ผ น จ ะ ส่ ง น้ อ ง ๆ ไ ป เ รี ย น ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ต อ น นี้ ก็ กำ ลั ง ดูๆ  เ ลื อ ก ป ร ะ เ ท ศ ที่ อ ยู่ ว่ า จ ะ ไ ป ป ร ะ เ ท ศ ไ ห น

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ viralsfeedpro.com

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ