ณิ ช ช า โ ช ค ป ร ะ จั ก ษ์ ชั ด

ณิ ช ช า โ ช ค ป ร ะ จั ก ษ์ ชั ด

"ว า ว ว า" อ ว ด ค ว า ม เ ซ็ ก ซี่ ริ ม ร ะ เ บี ย ง จิ บ ช า ท้ า แ ด ด กั บ ชุ ด วั น พี ช สุ ด ว้ า ว ที่ เ ล่ น เ อ า แ ฟ น ๆ เ ลี้ ย ว ร ถ ก ลั บ บ้ า น ไ ม่ ถู ก เ ล ย ที เ ดี ย ว เ พ ร า ะ ค ว า ม เ ซ็ ก ซี่ ข อ ง เ ธ อ นั้ น ส ะ ดุ ด ต า เ ป็ น อ ย่ า ง ม า ก ส ว ย เ ซ็ ก ซี่ จ น อ ะ ไ ร ก็ เ บ ร ก ไ ม่ อ ยู่ แ ล้ ว จ้ า น า ที นี้

"ว า ว วา" ณิ ช ช า โ ช ค ป ร ะ จั ก ษ์ ชั ด  อี ก ห นึ่ ง น า ง เ อ ก-น า ง ร้ า ย ม า ก ค ว า ม ส า ม า ร ถ ที่ ไ ม่ ว่ า จ ะ รั บ บ ท บ า ท ไ ห น เ ธ อ ก็ ไ ม่ ทำ ใ ห้ แ ฟ น  ๆ  ผิ ด ห วั ง เ  ธ อ ตี บ ท แ ต ก ทุ ก บ ท บ า ท ล ะ ค ร ดั ง เ ป รี้ ย ง ป ร้ า ง ทุ ก เ รื่ อ ง ยิ่ ง เ รื่ อ ง ร้ อ ย เ ล่ ห์ ม า ร ย า  เธ  อ รั บ บ ท เ ป็ น ต ติ ย า (นิ่ ม) เ ป็ น น า ง ร้ า ย ใ น เ รื่ อ ง ที่ มี บ ท ปั ง ม า ก  เ รื่ อ ง นี้ ทำ เ อ า เ ธ อ ขึ้ น เ ท ร น ท วิ ต เ ต อ ร์ ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย เ พ ร า ะ ก า ร ตี บ ท แ ต ก ข อ ง เ ธ อ ทำ เ อ า ค น ดู ห มั่ น ไ ส้ นิ่ ม ไ ป ต า ม ๆ กั น เ รื่ อ ง นี้ ก็ เ ป็ น อี ก เ รื่ อ ง ที่ เ ร า ไ ด้ เ ห็ น ส า ว ว า ว วา รั บ บ ท ใ ห ม่ ที่ แ ห ว ก แ น ว จ า ก น า ง เ อ ก ผู้ เ รี ย บ ร้ อ ย

ปั จ จุ บัน นี้ เ ธ อ มี ค น จั บ จ อ ง หั ว ใ จ แ ล้ ว น ะ เ ป็ น ห นุ่ ม ต า น้ำ ข้ า ว ที่ ต้ อ ง บ อ ก เ ล ย ว่ า ห ล่ อ เ ห ล า เ อ า ก า ร  ทำ เ อ า ห นุ่ ม   ๆ  ทั้ ง ป ร ะ เ ท ศ อ ก หั ก ต า ม  ๆ  กั น ไ ป ยิ่ ง ทุ ก วั น นี้ เ ธ อ ส ลั ด ลุ ค น า ง เ อ ก สุ ด เ รี ย บ ร้ อ ย ไ ป แ บ บ ห ม ด สิ้ น ก ล า ย เ ป็ น ว า ว ว า ที่ ส ว ย เ ซ็ ก ซี่  แ ล ะ หุ่ น ข อ ง เ ธ อ นี่ คื อ จึ้ ง ม า ก แ ล ะ ส า ว ว า ว ว า เ ป็ น ผู้ ห ญิ ง ที่ รั ก ใ น ก า ร อ อ ก กำ ลั ง ก า ย เ ป็ น อ ย่ า ง ม า ก มี วิ นั ย จ น มี หุ่ น ที่ ส ว ย เ ซ็ ก ซี่ ใ ห้ เ ร า ไ ด้ อิ จ ฉ า กั น

ล่ า สุ ด เ ธ อ นั้ น ไ ด้ อ ว ด เ ซ ต ภ า พ สุ ด เ ซ็ ก ซี่  ใ ส่ วั น พี ช จิ บ ช า ท้ า แ ด ด ริ ม ร ะ เ บี ย ง คุ ณ ค ะ คุ ณ แ ด ด ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ก็ แ ด ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย เ ถ อ ะ ร้ อ น แ ร ง สู้ น า ง เ อ ก ส า ว ข อ ง เ ร า ไ ม่ ไ ด้ เ ล ย แ ห ล ะ จ้ า น า ที นี้  ห ลั ง จ า ก ที่ เ ธ อ ไ ด้ เ ผ ย แ พ ร่ ภ า พ ไ ป แ ล้ ว นั้ น ทำ เ อ า แ ฟ น ค ลั บ รี บ เ ข้ า ม า ก ด หั ว ใ จ ใ ห้ รั ว ๆ ค อ ม เ ม น ต์ กั น แ บ บ ส นั่ น ห วั่ น ไ ห ว  ห นึ่ ง ใ น นั้ น คื อ แ อ ด มิ น เ อ ง แ ห ล ะ ค่ ะ อ ด เ ข้าไ ป ชื่ น ช ม ไ ม่ ไ ด้ ส ว ย จ น ต้ อ ง ร้ อ ง ข อ ชี วิ ต  สว ย จ น จึ้ ง ส ว ย จ น ห า อ ะ ไ ร ม า เ ป รี ย บ เ ป ร ย ไ ม่ ไ ด้ เ ล ย จ้ า แ ม่ จ๋ า

ขอบคุณภาพจาก wawwa_nc

เรียบเรียงข้อมูลโดย viralsfeedpro

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ